PRIVATUMO POLITIKA

Ši duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Viešosios įstaigos Adomo Galdiko muziejaus (toliau – Muziejus) teikiamomis paslaugomis.
Muziejus gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Muziejaus teikiamos paslaugos

Registruojantis į ekskursijas, edukacijas bei nuomojantis Muziejaus patalpas, Muziejus iš lankytojų (ar nuomininkų) gali paprašyti pateikti savo vardus, pavardes, lankymosi datas ir laikus, dalyvių skaičių, informaciją apie apsilankymą muziejuje, elektroninio pašto adresus, gyvenamosios vietos adresus bei telefono numerius.

Nuomos atveju pagal nuomos anketą taip pat yra renkami šie duomenys: renginio pavadinimas, tikslinė auditorija, renginio tipas, renginio scenarijaus struktūra, erdvių kiekio poreikis, informacija apie užsakovą, renginio pradžią/pabaigą, renginio pasiruošimą/išmontavimą, reikalingas valandų skaičius, papildomas personalas, technika, kontaktai, komentarai.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Muziejaus administravimo, statistikos, saugumo, grįžtamojo ryšio, pagalbos Muziejaus lankytojams bei Muziejaus turto apsaugos tikslu. Renginių, edukacijos ir ekskursijų atveju Jūsų duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, o Muziejaus patalpų nuomos atveju – remiantis nuomos sutarties pagrindu (siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį).

Nuomos sutarties atveju, Jūsų duomenys bus saugomi 10 metų po sutarties pasibaigimo, o renginių, edukacijos ir ekskursijų atveju – 1 metus.

Paslaugų užsakymas interneto svetainėje

Bilietus į Muziejaus parodas bei edukacijas bei išsinuomoti muziejaus patalpas galima Muziejaus internetiniame tinklalapyje adresu www.galdikomuziejus.lt. Perkant bilietus internetiniame tinklalapyje http://www.galdikomuziejus.lt, Muziejus renka šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, valstybę.

Kartu su bilietais galima įsigyti ir suvenyrų, kuriuos atsiimame atvykę į muziejų. Edukacijos ir nuomos bilietai bei prekės nėra grąžinami. Edukacijoms ir nuomos rezervacijoms yra galimybė laiką keisti pagal poreikį, pranešus dar prieš rezervacijos laiką. Rezervacijos mokestis nėra grąžinamas.

Pirkėjo asmens duomenys (o konkrečiai – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris) saugomi 10 metų nuo paskutinės pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo operacijos dienos. Suėjus aktyvios duomenų bazės saugojimo terminui, asmens duomenys automatiškai sunaikinami. Pirkėjo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra
pirkimo-pardavimo sutarties (pirkėjui siekiant įsigyti bilietus iš internetinės parduotuvės) sudarymas ir vykdymas.

Paslaugų užsakymas per trečiuosius asmenis

Perkant bilietus į renginius „Paysera Tickets“ platformoje, „Paysera Tickets“ Muziejui perduos šiuos Jūsų duomenis: elektroninio pašto adresą, užsakymo ID, užsakymo laiką, nupirktų bilietų kiekį, užsakymo sumą ir užsakymo apmokėjimo būdą. Tokiam Jūsų bilietų įsigijimo būdui taip pat bus taikoma „Paysera Tickets“ privatumo politika, kurią galite rasti adresu https://tickets.paysera.com/lt/information/privacy-policy.

Jūsų pateikti duomenys yra naudojami užsakymo įvykdymui. Be Jūsų leidimo šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, nebus perduodami ar parduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu. Muziejus nekaupia pirkėjų prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar mokėjimo sistemos „Paysera Tickets“ duomenis Jūs įvedate bankų ar „Paysera Tickets“ interneto svetainėse, todėl Muziejui ši informacija yra neprieinama.

Asmens duomenų rinkimas tiesioginės rinkodaros tikslais

Jeigu išreikšite norą gauti naujienlaiškius, Muziejaus tinklalapyje www.galdikomuziejus.lt galėsite juos užsiprenumeruoti pateikdami savo vardą, miestą, iš kurio esate, bei elektroninio pašto adresą.
Lankytojo asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas tiesioginės rinkodaros tikslu yra Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškius.

Informuojame, kad bet kada galėsite atsisakyti mūsų naujienlaiškių tiesiog paspaudę mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, kurį rasite kiekvieno mūsų siunčiamo naujienlaiškio apačioje.

Jūsų asmens duomenis (vardas, elektroninis paštas) tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime ir tvarkysime 3 metus.  

Asmens duomenų tvarkymas vykdant apklausas

Muziejui vykdant apklausas, lankytojas turi pateikti savo amžių, lytį bei miestą, kuriame gyvena. Šie duomenys nėra susieti su konkrečiu lankytoju ir lankytojo asmuo nėra atskirai identifikuojamas.

Muziejus taip pat gali organizuoti loterijas. Siekiant dalyvauti loterijose, lankytojas turi pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Šie asmens duomenys yra renkami siekiant tinkamai organizuoti loteriją bei užtikrinti, kad Muziejus galėtų sklandžiai su Jumis susisiekti laimėjus prizą. Šių duomenų rinkimo pagrindas – Jūsų sutikimas dalyvauti loterijoje. Šiuo pagrindu gauti asmens duomenys yra saugomi iki loterijos pabaigos, bet ne ilgiau nei 3 metus.

Asmens duomenų tvarkymas vykdant vaizdo stebėjimą, filmavimą ir fotografavimą

Siekiant užtikrinti Muziejaus ir trečiųjų asmenų, darbuotojų, lankytojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, Muziejaus patalpose ir teritorijoje teisėtų interesų pagrindu yra vykdomas vaizdo stebėjimas.

Vaizdas stebimas Muziejaus valdomoje teritorijoje (patekimo į teritoriją vietose, teritorijoje aplink pastatą, įėjimų į pastatą vietose) ir patalpose.

Vaizdo stebėjimas nėra vykdomas Muziejaus patalpų dalyse, kuriose pagrįstai tikimasi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą.

Muziejus užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik Muziejaus įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis. Prieš patenkant į Muziejaus patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą.
Jūsų asmens duomenys yra saugojami 30 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo momento.

Renginių metu nuotraukos ir vaizdo įrašai yra daromi remiantis mūsų teisėtu interesu fiksuoti Muziejuje vykstančius renginius ir šią medžiagą naudoti marketingo, prezentacijos ir dokumentavimo tikslais.

Asmens duomenų (vaizdo įrašų ar nuotraukų), surinktų parodų ar edukacijų metu, valdytojas yra Muziejus, kuris vaizdo įrašus gali perduoti tretiesiems asmenims, kurie padeda organizuoti renginį ir vykdyti reklamą, parengti prezentacinę medžiagą. Tokiais asmenimis gali būti reklaminės medžiagos kūrėjai ir platintojai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir internetinės svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.
Renginio metu padaryti vaizdo įrašai ir (ar) nuotraukos bei jų ištraukos gali būti viešinami bei transliuojami gyvai Muziejaus Facebook paskyroje, internetiniame puslapyje, taip pat kitose reklamos ar informacijos sklaidos priemonėse.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai bus saugomi 5 metus nuo jų padarymo momento.

Asmens duomenų tvarkymas vykdant kandidatų atranką

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas atskiras kandidato sutikimas.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Duomenys apie įvykusio darbo pokalbio faktą (kandidato vardas, pavardė, darbo pokalbio laikas) saugomi 10 metų nuo atitinkamo darbo pokalbio.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Visus Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame aukščiau nurodytomis priemonėmis, mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais nustatomi kiti asmens duomenų saugojimo terminai.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga Adomo Galdiko muziejus (adresas
Arklių g. 20 – 1A, 01305 Vilnius). Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Muziejaus partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Muziejui gali nepavykti įgyvendinti šioje Privatumo politikoje išvardintų tikslų.

Nepateikus duomenų negalėsime Jums pasiūlyti nuolaidų, negalėsite sudaryti Muziejaus patalpų nuomos sutarties, sklandžiai ir patogiai naršyti mūsų internetiniame tinklalapyje. Taip pat nepateikiant savo duomenų pretenduojant į darbo poziciją – negalėsite dalyvauti atrankoje.

Nesutikdami pateikti savo duomenis prekybos internetiniais bilietais atveju – negalėsite įsigyti bilieto internetu. Jeigu nepateiksite reikalaujamų asmens duomenų, negalėsite dalyvauti loterijose.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Muziejus imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Jūsų teisės

Savo asmens duomenų atžvilgiu, taikomų teisės aktų nustatyta apimtimi ir sąlygomis, Jūs turite šias teises:

 • prašyti, kad Muziejus leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų Jūsų duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę atšaukti sutikimą;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Muziejų šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

SLAPUKŲ POLITIKA

Šis tinklapis naudoja slapukus (angl. cookies) išsaugodamas informaciją Jūsų kompiuteryje. Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Muziejus naudoja vartotojui atpažinti bei Muziejaus tinklalapio lankomumo statistikai stebėti.

Šios nuostatos paaiškina, kaip mes naudojame slapukus, nuostatos gali būti dalinai pakeistos be išankstinio perspėjimo. Siekdami užtikrinti, kad naudojatės atnaujinta informacija apie slapukų naudojimą, prašome reguliariai peržiūrėti šias nuostatas apie galimus pasikeitimus. Naudodamiesi šiuo tinklapiu sutinkate su slapukų patalpinimu Jūsų kompiuteryje, atsižvelgiant į nuostatas ir taisykles. Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų iš šio tinklapio, prašau atjungti savo slapukų palaikymą interneto naršyklėje arba atsisakyti naudotis šiuo tinklapiu.

Slapukų tipai

Mūsų svetainėje gali būti naudojami tokių tipų slapukai:

 • Sesijos slapukai:tai laikini slapukai, kurių galiojimas baigiasi kartu su naršyklės sesijos pabaiga, t.y. kada Jūs paliekate svetainę. Sesijos slapukai leidžia tinklapiui atpažinti Jus, kai naršote vidinius puslapius per vienetinį naršyklės naudojimą, taip leidžiant Jums naudotis tinklapiu efektyviau. Pvz., sesijos slapukai tinklapiui leidžia atsiminti, kad naudotojas įsidėjo atitinkamas prekes į savo krepšelį.
 • Nuolatiniai slapukai:priešingai nei sesijos slapukai, nuolatiniai slapukai yra saugomi Jūsų kompiuteryje iki galiojimo pabaigos arba ištrynimo. Tai suteikia galimybę atpažinti Jus grįžus, atsiminti Jūsų pasirinkimus ar suteiktas paslaugas.

Papildomai prie sesijos slapukų ir nuolatinių slapukų gali būti ir kitokie slapukai, kurie nustatyti tinklapio, kurį Jūs nusprendėte aplankyti, kaip kad šis tinklapis, taip suteikiant informaciją mums ar trečioms šalims.

Mūsų naudojami slapukai

Šiuo metu, ir ateityje, galimai naudosime šiuos slapukus:

Sesijos slapukus naudojame, kad:

 • Padėti užtikrinti saugumą ir patikrinti Jūsų duomenis. Jūs naudojatės tinklapiu, naršydami puslapius, slapukų pagalba išvengiate nuolatinio tų pačių duomenų suvedimo.

Nuolatinius slapukus naudojame, kad:

 • Galėtume atpažinti Jus, kaip unikalų vartotoją, kiekvieną kartą Jums grįžus į tinklapį, taip išvengiant pasikartojančių veiksmų atlikimo;
 • Rinkti ir kaupti statistinę anonimišką informaciją, kuri mums padėtų geriau suprasti Jūsų poreikius, ir padėtų mums pagerinti tinklapio struktūrą;
 • Daug slapukų yra sukurti, kad Jūs galėtumėte optimaliai naudotis interneto tinklu. Pvz., mes naudojame slapukus, kad galėtume pagerinti vartotojo patirtį, naudojantis mūsų tinklapiais, tarkim, slapukas, kuris atpažįsta ar Jūsų naršyklė palaiko konkrečią technologinę funkciją.

Papildomai nuo slapukų, kurie suteikia informaciją mums, mes taip pat naudojame slapukus, kurie renka informaciją ir siunčia ją trečioms šalims, pvz.„Google Analytics“. Prašome pasitikrinti trečiųjų šalių tinklapius, norint gauti daugiau informacijos apie slapukų naudojimą. Šių tinklapių slapukų naudojimo nuostatos gali skirtis nuo mūsų. Kaip ir pirmosios šalies slapukus, taip ir trečiųjų šalių slapukus galite blokuoti per savo naršyklės nustatymus. Kai kurie mūsų slapukai gali rinkti ir saugoti Jūsų asmeninę informaciją, tokią, kaip jūsų vardas ar elektroninio pašto adresas. Mes esame įsipareigoję gerbti ir užtikrinti Jūsų duomenų saugumą, jūsų informacijos naudojimą ir saugojimą laikantis privatumo politikos.

Slapukų atsisakymas interneto svetainėje

Slapukus galite tvarkyti ir (arba) ištrinti savo nuožiūra. Savo kompiuteryje galite ištrinti visus išsaugotus slapukus, o daugumoje naršyklių galite pasirinkti, kad slapukai nebūtų išsaugomi. Atminkite, kad išjungę slapukus, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios taip pat būtinos interneto svetainių veikimui. Jei norite gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite svetainėje www.aboutcookies.org, kurioje pateikta detalesnė ir nepriklausoma informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus naršyklės parametrų skiltyje ir kaip pašalinti Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus.

Kadangi mūsų slapukai leidžia Jums prisijungti prie pagrindinių tinklapio funkcijų mes rekomenduojame, kad paliktumėte slapukų palaikymą įjungtą. Jei slapukų palaikymas išjungtas, tai gali reikšti, kad Jūs patirsite limituotą tinklapio naudojimą ar visiškai negalėsite naudotis tinklapiu.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

 Adomo Galdiko muziejus ir menų mokykla, VšĮ

Tel.: +370 615 65400


El. p.: info@galdikomuziejus.lt

Arklių g. 20-1A, LT- 01305, Vilnius

Įmonės kodas: 305618295

Ši Privatumo politika galioja nuo 2021 gegužės 1 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje http://www.galdikomuziejus.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Ši duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Viešosios įstaigos Adomo Galdiko muziejaus (toliau – Muziejus) teikiamomis paslaugomis.
Muziejus gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Renginiai ir ekskursijos. Edukacija. Nuoma

Registruojantis į ekskursijas, edukacijas bei nuomojant Muziejaus patalpas, Muziejus iš lankytojų (ar nuomininkų) gali paprašyti pateikti savo vardus, pavardes, pageidaujamos datos ir laikas, dalyvių skaičius, informaciją apie apsilankymą muziejuje, elektroninio pašto adresus, adresus bei telefono numerius. Nuomos atveju taip pat renkami šie duomenys pagal nuomos anketą: renginio pavadinimas, tikslinė auditorija, renginio tipas, renginio scenarijaus struktūra, erdvių kiekio poreikis, informacija apie užsakovą, renginio pradžia/pabaiga, renginio pasiruošimas/išmontavimas, reikalingas valandų skaičius, papildomas personalas, technika, kontaktai, komentarai.
Jeigu išreikšite norą gauti naujienlaiškius, Muziejaus tinklalapyje www.galdikomuziejus.lt galėsite juos užsiprenumeruoti pateikdami savo vardą, miestą, iš kurio esate, bei elektroninio pašto adresą.
Lankytojo asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas tiesioginės rinkodaros tikslu yra Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškius.
Jūsų asmens duomenis tvarkysime Muziejaus administravimo, statistikos, saugumo, grįžtamojo ryšio, pagalbos Muziejaus lankytojams bei Muziejaus turto apsaugos tikslu. Renginių, edukacijos ir ekskursijų atveju Jūsų duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, o Muziejaus patalpų nuomos atveju – remiantis nuomos sutarties pagrindu (siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį).
Nuomos sutarties atveju, Jūsų duomenys bus saugomi 10 metų po sutarties pasibaigimo, o renginių, edukacijos ir ekskursijų atveju – 1 metus.

Prekyba bilietais

Bilietus į Muziejaus parodas bei edukacijas galima įsigyti Muziejaus internetiniame tinklalapyje adresu www.galdikomuziejus.lt.
Perkant bilietus internetiniame tinklalapyje www.galdikomuziejus.lt, Muziejus renka šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, valstybę.
Tuo tarpu perkant bilietus į renginius „Paysera Tickets“ platformoje, „Paysera Tickets“ Muziejui perduos šiuos Jūsų duomenis: Jūsų el. pašto adresą, užsakymo ID, užsakymo laiką, nupirktų bilietų kiekį, užsakymo sumą ir užsakymo apmokėjimo būdą. Tokiam Jūsų įsigijimui bus taip pat taikoma „Paysera Tickets“ privatumo politika, kurią galite rasti adresu https://tickets.paysera.com/lt/information/privacy-policy.
Jūsų pateikti duomenys yra naudojami tik tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą. Be Jūsų leidimo šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, nebus perduodami ar parduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu. Muziejus nekaupia pirkėjų prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar mokėjimo sistemos „Paysera“ duomenis Jūs įvedate bankų ar „Paysera“ interneto svetainėse, todėl Muziejui ši informacija yra neprieinama.
Pirkėjo asmens duomenys (o konkrečiai vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris saugomi 10 metų nuo paskutinės pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo operacijos dienos. Suėjus aktyvios duomenų bazės saugojimo terminui, asmens duomenys automatiškai sunaikinami.
Pirkėjo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra pirkimo-pardavimo sutarties (pirkėjui siekiant įsigyti bilietus iš internetinės parduotuvės) sudarymas ir vykdymas.

Vaizdo stebėjimas

Vaizdo stebėjimas Muziejuje vykdomas siekiant užtikrinti Muziejaus turto saugumą, Muziejaus darbuotojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjektų, patenkančių į stebėjimo lauką, interesai nėra svarbesni.
Vaizdas stebimas Muziejaus valdomoje teritorijoje (patekimo į teritoriją vietose, teritorijoje aplink pastatą, įėjimų į pastatą vietose) ir patalpose.
Vaizdo stebėjimas nėra vykdomas Muziejaus patalpų dalyse, kuriose pagrįstai tikimasi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pavyzdžiui, tualetuose, persirengimo kambariuose).
Muziejus užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik Muziejaus įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis. Prieš patenkant į Muziejaus patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą.
Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi teisėto intereso pagrindu, siekiant užtikrinti Muziejaus turto saugumą, Muziejaus darbuotojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą.
Jūsų asmens duomenys yra saugojami 30 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo momento.

Filmavimas ir fotografavimas renginių metu

Filmavimas ir fotografavimas yra vykdomas Muziejaus prezentaciniams, reklamos bei metraščio administravimo tikslams.
Asmens duomenų (vaizdo įrašų ar nuotraukų), surinktų parodų ar edukacijų metu, valdytojas yra Muziejus, kuris vaizdo įrašus gali perduoti tretiesiems asmenims, kurie padeda organizuoti renginį ir vykdyti reklamą, parengti prezentacinę medžiagą. Tokiais asmenimis gali būti reklaminės medžiagos kūrėjai ir platintojai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir internetinės svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.
Renginio metu padaryti vaizdo įrašai ir (ar) nuotraukos bei jų ištraukos gali būti viešinami bei transliuojami gyvai Muziejaus Facebook paskyroje, internetiniame puslapyje, taip pat kitose reklamos ar informacijos sklaidos priemonėse.
Renginių metu nuotraukos ir vaizdo įrašai yra daromi remiantis mūsų teisėtu interesu fiksuoti Muziejuje vykstančius renginius ir šią medžiagą naudoti prezentaciniams, reklamos bei metraščio administravimo tikslams.
Nuotraukos ir vaizdo įrašai bus saugomi 5 metus nuo jų padarymo momento.

Kandidatų asmens duomenys

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.
Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.
Duomenys apie įvykusio darbo pokalbio faktą (kandidato vardas, pavardė, darbo pokalbio laikas) saugomi 10 metų nuo atitinkamo darbo pokalbio.

Apklausos

Muziejui vykdant apklausas, lankytojas turi pateikti savo amžių, lytį bei miestą, kuriame gyvena. Šie duomenys nėra susieti su konkrečiu lankytoju ir lankytojo asmuo nėra atskirai identifikuojamas.
Muziejus taip pat gali organizuoti loterijas. Siekiant dalyvauti loterijose, lankytojas turi pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Šie asmens duomenys yra renkami siekiant tinkamai organizuoti loteriją bei užtikrinti, kad Muziejus galėtų sklandžiai su Jumis susisiekti laimėjus prizą. Šių duomenų rinkimo pagrindas – Jūsų sutikimas dalyvauti loterijoje. Šiuo pagrindu gauti asmens duomenys yra saugomi iki loterijos pabaigos ir ne ilgiau nei 3 metus.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame aukščiau nurodytomis priemonėmis, mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.
Jūsų asmens duomenis (vardas, el. paštas) tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime ir tvarkysime 3 metus. Informuojame, kad bet kada galėsite atsisakyti mūsų naujenlaiškių tiesiog paspaudę mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, kurį rasite kiekvieno mūsų siunčiamo naujienlaiškio apačioje.
Šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais nustatomi kiti asmens duomenų saugojimo terminai.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenų valdytojas bus Viešoji įstaiga Adomo Galdiko muziejus (adresas Arklių g. 20 – 1A, 01305 Vilnius). Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus Muziejaus partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Muziejui gali nepavykti įgyvendinti šioje Privatumo politikoje išvardintų tikslų.
Nepateikus duomenų negalėsime Jums pasiūlyti nuolaidų, taip pat nepateikus asmens duomenų negalėsite tapti Muziejaus savanoriu arba sudaryti Muziejaus patalpų nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarties internetinėje parduotuvėje. Taip pat nepateikiant savo duomenų pretenduojant į darbo poziciją – negalėsite dalyvauti atrankoje.
Nesutikdami pateikti savo duomenis prekybos internetiniais bilietais atveju – negalėsite įsigyti bilieto internetu. Jeigu nepateiksite reikalaujamų asmens duomenų, negalėsite dalyvauti loterijose.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
Muziejus imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
1) prašyti, kad Muziejus leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
2) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
3) teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
4) teisę atšaukti sutikimą;
5) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Muziejų šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

SLAPUKŲ POLITIKA

Šis tinklapis naudoja slapukus (angl. cookies) išsaugodamas informaciją Jūsų kompiuteryje. Šios nuostatos paaiškina kaip mes naudojame slapukus, nuostatos gali būti dalinai pakeistos be išankstinio perspėjimo. Siekdami užtikrinti, kad naudojatės atnaujinta informacija apie slapukų naudojimą, prašome reguliariai peržiūrėti šias nuostatas apie galimus pasikeitimus. Naudodamiesi šiuo tinklapiu sutinkate su slapukų patalpinimu Jūsų kompiuteryje, atsižvelgiant į nuostatas ir taisykles. Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų iš šio tinklapio, prašau atjungti savo slapukų palaikymą interneto naršyklėje arba atsisakyti naudotis šiuo tinklapiu.

Kas yra slapukai?

Slapukai tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į naršyklės slapukų failą, esantį Jūsų kompiuterio kietajame diske. Taip tinklapis gali atpažinti Jus, kai lankotės kitą kartą, arba atsiminti atitinkamą informaciją apie Jus. Tai informacija, kokiuose vidiniuose puslapiuose lankėtės, kokius meniu punktus pasirinkote, specifinę informaciją, kurią įvedėte į formas esančias šiame tinklapyje, Jūsų vizito laikas ir datos.

Slapukų tipai

Yra du pagrindiniai slapukų tipai:

 • Sesijos slapukai: tai laikini slapukai, kurių galiojimas baigiasi kartu su naršyklės sesijos pabaiga, t.y. kada Jūs paliekate svetainę. Sesijos slapukai leidžia tinklapiui atpažinti Jus, kai naršote vidinius puslapius per vienetinį naršyklės naudojimą, taip leidžiant Jums naudotis tinklapiu efektyviau. Pvz., sesijos slapukai tinklapiui leidžia atsiminti, kad naudotojas įsidėjo atitinkamas prekes į savo krepšelį.
 • Nuolatiniai slapukai: priešingai nei sesijos slapukai, nuolatiniai slapukai yra saugomi Jūsų kompiuteryje iki galiojimo pabaigos arba ištrynimo. Tai suteikia galimybę atpažinti Jus grįžus, atsiminti Jūsų pasirinkimus ar suteiktas paslaugas.

Papildomai prie sesijos slapukų ir nuolatinių slapukų gali būti ir kitokie slapukai, kurie nustatyti tinklapio, kurį Jūs nusprendėte aplankyti, kaip kad šis tinklapis, taip suteikiant informaciją mums ar trečioms šalims.

Mūsų naudojami slapukai

Šiuo metu, ir ateityje, galimai naudosime šiuos slapukus:

Sesijos slapukus naudojame, kad:

 • Padėti užtikrinti saugumą ir patikrinti Jūsų duomenis. Jūs naudojatės tinklapiu, naršydami puslapius, slapukų pagalba išvengiate nuolatinio tų pačių duomenų suvedimo.

Nuolatinius slapukus naudojame, kad:

 • Galėtume atpažinti Jus kaip unikalų vartotoją, kiekvieną kartą Jums grįžus į tinklapį, taip išvengiant pasikartojančių veiksmų atlikimo;
 • Rinkti ir kaupti statistinę anonimišką informaciją, kuri mums padėtų geriau suprasti Jūsų poreikius, ir padėtų mums pagerinti tinklapio struktūrą;
 • Daug slapukų yra sukurti, kad Jūs galėtumėte optimaliai naudotis interneto tinklu. Pvz., mes naudojame slapukus, kad galėtume pagerinti vartotojo patirtį, naudojantis mūsų tinklapiais, tarkim, slapukas kuris atpažįsta ar Jūsų naršyklė palaiko konkrečią technologinę funkciją. Pvz, tai padeda tinklapiui pasikrauti greičiau, kai Jūs prašote pakrauti didelės apimties failą.

Papildomai nuo slapukų, kurie suteikia informaciją mums, mes taip pat naudojame slapukus kurie renka informaciją ir siunčia trečioms šalims. Kaip pavyzdys „Google Analytics“. Prašome pasitikrinti trečiųjų šalių tinklapius, norint gauti daugiau informacijos apie slapukų naudojimą. Šių tinklapių slapukų naudojimo nuostatos gali skirtis nuo mūsų. Kaip ir pirmosios šalies slapukus, taip ir trečiųjų šalių slapukus galite blokuoti, per savo naršyklės nustatymus. Kai kurie mūsų slapukai gali rinkti ir saugoti Jūsų asmeninę informaciją, kaip jūsų vardas ar elektroninio pašto adresas. Mes esame įsipareigoję gerbti ir užtikrinti Jūsų duomenų saugumą, jūsų informacijos naudojimą ir saugojimą laikantis privatumo politikos.

Slapukų atsisakymas šiame tinklapyje

Pagal pradinius nustatymus, dauguma naršyklių priima slapukus. Tačiau Jūs turite galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus, kad galėtumėte priimti tik reikiamus slapukus, arba gauti perspėjimo pranešimą, kiekvieną kartą leidžiantį jums nuspręsti ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Norint valdyti slapukus savo kompiuteryje, tam yra įvairios galimybės, pvz., Jums padės „pagalbos” sekcija Jūsų naršyklėje. Taip pat Jūs galite ištrinti ar išjungti sukauptą informaciją. Kadangi mūsų slapukai leidžia Jums prisijungti prie pagrindinių tinklapio funkcijų mes rekomenduojame, kad paliktumėte slapukų palaikymą įjungtą. Jei slapukų palaikymas išjungtas, tai gali reikšti, kad Jūs patirsite limituotą tinklapio naudojimą ar visiškai negalėsite naudotis tinklapiu.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Kontaktinė informacija

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:
Viešoji įstaiga Adomo Galdiko muziejus
Tel.: 8 (5) 2477724
galdiko@muziejus.lt

Arklių g. 20-1A, LT- 01305, Vilnius
Įmonės kodas: 305618295

Galiojimas ir pakeitimai

Ši Privatumo politika galioja nuo 2021 gegužės 1 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.galdikomuziejus.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Shopping Cart
Scroll to Top